Recht op herroeping

Lees volgende informatie met betrekking tot herroeping van een bestelling bij onze shop.
 
 
Herroepingsrecht voor de consument
 
(Een consument is iedere natuurlijke persoon, die transacties afsluit voor doeleinden, die niet gericht zijn op diens commerciële of zakelijke activiteiten)
 
 
 
Herroepingsvoorwaarden
 
 
 
Herroepingsrecht
 
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
 
Deze herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, 
 
 
 
- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de producten in ontvangst heeft genomen, wanneer  u één of meerdere producten tegelijk heeft besteld en deze bestelling wordt afgeleverd;
 
 
 
- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, het laatste product in ontvangst heeft genomen, wanneer u meerdere producten tegelijk heeft besteld en deze bestelling gespreid wordt afgeleverd;
 
 
 
- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste deellevering of het laatste onderdeel in ontvangst genomen heeft, wanneer u  een product heeft besteld dat in verschillende deelleveringen of onderdelen wordt geleverd;
 
 
Om aanspraak te maken op uw herroepingsrecht dient u ons
 
 ag-bat-opl-nl
 
met een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of e-mail) over uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst te informeren. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgaande voorbeeld-herroepingsformulier, dat echter niet verplicht is.
 
 
 
Om de herroepingstermijn in acht te nemen is het voldoende dat u het bericht over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzendt.
 
 
 
Gevolgen van de herroeping
 
 
 
Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terug te betalen.  Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingswijze, die u hebt gebruikt bij de initiële transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
 
 
 
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten weer hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de producten hebt teruggezonden, afhankelijk van welk het eerste tijdstip is.
 
 
 
U dient de producten onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de producten vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.
 
 
 
U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending van de producten.
 
 
 
U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.
 
 
 
Uitsluiting herroepingsrecht
 
 
 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij overeenkomsten
 
 
 
- voor de levering van producten, die niet geprefabriceerd zijn en waarbij voor de productie een individuele keuze of bestemming van de consument doorslaggevend is of die duidelijk voor de persoonlijke behoeften van de consument gemaakt zijn;
 
- voor de levering van producten, die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel voorbij is;
 
- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts plaats kan vinden na dertig dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.
 
 
 
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
 
 
 
- voor levering van verzegelde producten, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet voor retournering geschikt zijn en waarvan de verzegeling na levering werd verwijderd;
 
- voor levering van producten, als deze na levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
 
- voor levering van audio- en video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering werd verwijderd.
Laatst bekeken