Alg. Voorwaarden

Algemene voorwaarden en informatie voor klanten


 
I. Algemene voorwaarden
 
§ 1 Basis bepalingen
 
(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier namvia de website batterijen-opladers.nl afsluit. Tenzij anders is overeengekomen wordt eventueel rekening gehouden met de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.
 
(2) Consument in de zin van volgende regelingen is elke natuurlijke persoon, die voor doeleinden een transactie afsluit, die overwegend noch commercieel, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridische partnerschap, die bij het afsluiten van een transactie in de uitoefening van hun professionele of commerciële activiteit handelt.
 
§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst
 
(1) Voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.
 
Onze getoonde producten op het internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod om een overeenkomst af te sluiten.
(2) U kunt een bindende aankoop (bestelling) indienen via de online winkelmand.
Daarbij worden de goederen die bestemd zijn voor de aankoop in het “mandje” geplaatst. Via de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u het “mandje” oproepen en vervolgens op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het oproepen van de pagina “Kassa” en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betaal en verzend voorwaarden worden alle ordergegevens  op de overzichtspagina nogmaals weergegeven.
Als u het direct betaal-systeem „PayPal-Express“ door het aanklikken van de in de webshop geïntegreerde knop „PayPal-Express” gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de log-in pagina van PayPal. Na succesvolle aanmelding worden uw bij PayPal opgeslagen adres en accountgegevens getoond. Via de knop „verder“ komt u terug op de bestel overzichtspagina in onze webshop.
Voor het versturen van de bestelling heeft u de mogelijkheid hier alle gegevens nogmaals te controleren, te veranderen (ook via de knop „terug“ van de internet browser) of de koop af te breken.
Door het indienen van de bestelling via de knop „betalingsverplicht bestellen“ gaat u een bindend aanbod met ons aan.
U ontvangt automatisch een e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot de sluiting van het contract.
 
(3)  De aanvaarding van het aanbod (en dus de opdracht) geschiedt binnen 2 dagen na schriftelijke bevestiging (bijv. e-mail) waarin u de bestelling of levering van de goederen bevestigd (orderbevestiging).
Als u geen melding heeft ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Eventueel reeds gedane betalingen zullen in dit geval onmiddellijk worden terugbetaald.
 
(4) De afwikkeling van de bestelling en het doorgeven van alle in samenhang met het afsluiten van het contract noodzakelijke informaties vindt gedeeltelijk geautomatiseerd plaats via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het door u aan ons opgegeven e-mail adres correct is, de ontvangst van e-mails technisch zeker is en in het bijzonder niet geblokt wordt door SPAM-filters.
 
§ 3 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud
 
(1) Recht van retentie is alleen van toepassing voor zover het om vorderingen uit dezelfde contractuele betrekkingen gaat.
 
(2)  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de koopprijs.
 
(3)  Bent u een ondernemer, geldt bovendien het volgende:
 
a)  Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie volledig voldaan zijn. Voor de overdracht van eigendom van de goederen is een onderpand of een borgsom niet toegestaan.
 
b)  U kunt de goederen in het normale handelsverkeer doorverkopen. In dit geval draagt u alle vorderingen in hoogte van het verschuldigde bedrag die uit de doorverkoop ontstaan aan ons over, wij nemen de overdracht aan. U bent bevoegd de schuld zelf te innen. Indien u niet aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.
 
c)  Bij combineren en vermenging van de voorbehouden goederen verkrijgen wij mede eigendom aan het nieuwe item in verhouding tot de factuurwaarde van de voorbehouden goederen ten opzichte van de andere verwerkte objecten op het moment van verwerking.
 
d)  Wij verplichten ons de ons toekomende waarborgen op uw verzoek in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze waarborgen de veilig te stellen vordering meer dan 10% bedraagt. De keuze van de vrij te geven waarborgen ligt bij ons.
 
§ 4 Vrijwaring
 
(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.
 
(2) Indien u ondernemer bent, geldt afwijkend van lid 1:
 
a)  Voor de kwaliteit van de goederen gelden alleen onze eigen gegevens en de product omschrijving van de fabrikant, niet andere reclame, promoties en uitspraken van de fabrikant.
 
b)  U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige aandacht op kwaliteit en kwantiteit te controleren en ons duidelijke gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te melden, voor de deadline is de tijdige verzending voldoende. Dit geldt ook voor later ontdekte verborgen gebreken vanaf ontdekking. Bij overtreding van de onderzoek en reclamatie plicht, vervalt de aanspraak op garantie.
 
c)  Bij defecten verlenen wij naar eigen keuze reparatie of vervanging. Als het gebrek verhelpen twee keer mislukt, kunt u kiezen tussen korting verlangen of contract annuleren. In geval van reparatie hoeven wij niet de extra kosten te dragen die door het versturen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering ontstaan, indien de verzending niet overeenkomt met de bestemming van de goederen.
 
d)  De garantieperiode is een jaar vanaf de datum van levering. De verkorte garantieperiode geldt niet voor aan ons toerekenbare schuld door veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid en grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade of kwaadwilligheid, evenals verhaal aanspraken volgens §§ 478, 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
 
§ 5 Aansprakelijkheid
 
(1)  Wij zijn volledig aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van leven, lichaam of gezondheid, in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, te kwader trouw verzwijgen van een gebrek, bij de overname van garantie voor de kwaliteit van de aankoop, bij schade op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en in alle andere gevallen bij wet vastgelegd.
 
(2)  Als essentiële contractuele verplichtingen betrokken zijn, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid beperkt tot de contract typische voorzienbare schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en de schending daarvan als die gevaar opleveren voor het doel van het contract en de verplichtingen, die het contract ons volgens de inhoud tot de verwezenlijking van het doel van het contract oplegt, waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract toch in de eerste plaats mogelijk maken en waarvan u op de naleving daarvan regelmatig kunt vertrouwen.
 
(3)  Bij de schending van niet essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten.
 
(4)  Datacommunicatie via internet kan volgens de huidige stand van de techniek niet foutloos en/of te allen tijde worden gegarandeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de continue nog ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten.
 
§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
 
(1)  Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover hierdoor de door dwingende bepalingen van de wetten van de staat waar de consument zich gewoonlijk ophoudt verleende bescherming niet onttrokken wordt (welwillendheid principe).
 
(2)  Plaats van uitvoering voor alle diensten uit de met ons bestaande handelsbetrekkingen en bevoegde rechtbank is onze standplaats, voor zover u geen consument maar een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal vermogen bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene plaats van jurisdictie in Duitsland of de EU heeft of de woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van de juridische actie niet bekend is. De bevoegdheid om een rechtbank in een ander rechtsgebied te benaderen blijft onaangetast.
 
(3)  De bepalingen van het CISG zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 
II. Klanteninformatie
 
1. Identiteit van de verkoper
 
 
ag-tab
 
Het Europese platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen (Online Dispute Resolution - ODR) is toegankelijk via het “Uw Europa” portal (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_nl.htm) na haar lancering door de Europese Commissie.

2. Informatie betreffende de sluiting van het contract
 
De technische stappen om een contract af te sluiten, het contract zelf en de correctie mogelijkheden worden gemaakt in overeenstemming met § 2 van onze Algemene Voorwaarden (deel I).
 
3. Contract taal, contract tekst opslag
 
3.1. Contract taal is Duits.
 
3.2. De volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Alvorens de bestelling te verzenden via het online - winkelmand systeem kunnen de contract gegevens worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling bij ons worden de ordergegevens, de wettelijk voor-geschreven voor overeenkomsten op afstand informatie en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.
 
4. Hoofdkenmerken van de goederen of diensten
 
De hoofdkenmerken van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de objectbeschrijving en aanvullende informatie op onze website.
 
5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 
5.1. De prijzen bij de respectievelijke aanbiedingen evenals de verzendkosten zijn totaal prijzen. Ze omvatten alle componenten van de prijs, inclusief alle van toepassing zijnde belastingen.
 
5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Deze zijn zichtbaar via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk aangetoond en zijn door u extra te betalen, voor zover niet de verzendkosten vrije levering is toegezegd.
 
5.3. De voor u beschikbare betalingsopties worden via een aangewezen knop op onze website of in de respectievelijke artikel beschrijving weergegeven.
 
5.4. Voor zover bij de afzonderlijke betaalopties niet anders wordt aangegeven, zijn de betalingsvorderingen uit het afgesloten contract direct te voldoen.
 
6. Leveringsvoorwaarden
 
6.1. De leveringsvoorwaarden, leveringsdatum en eventuele bestaande beperkingen voor verzending bevinden zich onder een daartoe aangewezen knop op onze website of in de betreffende productbeschrijving.
 
6.2. Als u een consument bent is wettelijk geregeld dat het risico van toevallige vernietiging en toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending op het moment van levering van de goederen op u overgaat, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer aangewezen transportbedrijf of een voor de uitvoering van de verzending bestemde persoon de opdracht heeft gegeven.
 
Als u ondernemer bent geschiedt de levering en verzending voor eigen risico.
 
7. Wettelijke aansprakelijkheid voor goederen met gebreken
 
7.1. De garantie op onze goederen is afhankelijk van de regeling van “Vrijwaring” in onze Algemene Voorwaarden (deel I).
 

7.2. Als consument wordt u gevraagd om de goederen direct bij aflevering te inspecteren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en aan ons en aan de transporteur klachten zo snel mogelijk te melden. Komt u dit niet na, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

 

Nettofacturen zijn mogelijk vanaf een bedrag van 300 euro indien een geldig btw-identificatienummer beschikbaar is of indien de verzending naar een derde land buiten de EU is. Levering dan uitsluitend met DHL, UPS, DPD of TNT

Laatst bekeken